همسر زیبای من که سیگار دوجنسه سکی می کشد بسیار سوزن گیر است